Polityka prywatności i Cookies

Firma Rafał Wojtaszek z siedzibą w Radomsku, właściciel serwisu rafalwojtaszek.com dokłada wszelkich starań aby prywatność każdego użytkownika serwisu była odpowiednio chroniona akceptując Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja odwołującą się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Niniejsza Polityka Prywatności określa cele i zasady pobierania danych stronie internetowej  www.rafalwojtaszek.com (dalej: „serwis”) niezbędne do obsługi zgłoszeń Usługobiorców celem świadczenia żądanej przez Usługobiorcę usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Rafał Wojtaszek, ul. Sklepowa 3, 97-500 Radomsko, NIP 7722321088 

Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Serwis rafalwojtaszek.com umożliwia kontaktowanie się w różnych sprawach, a co za tym idzie udostępnione dane osobowe przetwarzane są w różnych celach. Aby precyzyjnie przedstawić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały one pogrupowane według celu. 

 • Przedstawienie oferty naszych usług
  Zakres danych: dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego w celu przygotowania i przedstawienia oferty: imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Obsługa pozostałych pytań z formularza kontaktowego
  Zakres danych: Dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, które nie są prośbą o przedstawienie oferty naszych usług: imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W  przypadku danych osobowych, które przekazane zostały w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej rafalwojtaszek.com (telefonicznie, mailowo itd.) przetwarzanie ich następuje wyłącznie w celach w jakich zostały one udostępnione, w czasie koniecznym do realizacji tych celów. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Usługobiorcy.

Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu

Pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, a w szczególności dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie podstawowych parametrów urządzenia użytkownika (typ, rozdzielczość ekranu, kraj z którego dochodzi do wejścia), a co za tym idzie pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę. 

Cookies wykorzystywane są również w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi marketingowych oraz analitycznych, takich jak: 

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać samodzielnie zmienione w każdym momencie, określając warunki ich przechowywania a także uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek. 

Pliki cookies można samodzielnie usunąć w każdym momencie korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarkach internetowych. 

Ograniczenia wykorzystywania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer,  ChromeSafariFirefoxOpera, Android,Safari (iOS),Windows Phone, Blackberry

Przekazywanie danych osobowych 

Dane osobowe jakie zostały przez Państwa udostępnione przekazywane są podmiotom z którymi współpracujemy przy prowadzeniu serwisu.Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email oraz do analizy ruchu w serwisie. Korzystamy również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

Zgromadzone  dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawionym organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas z taką prośbą.
Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane przez administratora w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty, przeprowadzenia procesu rekrutacji i odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiającym Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. 

Dane użytkownika mogą zostać przez niego usunięte w dowolnym momencie. 

Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail

Jeżeli użytkownik wystąpi do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiedź na żądnie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie możliwe spełnienie żądania użytkownika w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo danych użytkownika

Jako Administrator udostępnionych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.